หน้าแรก PR & อีเว้นท์ จังหวัดระยองดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาจังหวัด หวังเป็นส่วนประสานพลังคนต่างวัย เพิ่มความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

จังหวัดระยองดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาจังหวัด หวังเป็นส่วนประสานพลังคนต่างวัย เพิ่มความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

จังหวัดระยองดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาจังหวัด หวังเป็นส่วนประสานพลังคนต่างวัย เพิ่มความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 

เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยองโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรูปธรรม จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” ภายใต้การสนับสนุนของนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาจังหวัด หวังเป็นส่วนประสานพลังคนต่างวัย เพิ่มความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

โครงการดังกล่าว เปิดให้ข้าราชการระดับชำนาญการ พนักงานเอกชนตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ของภาคราชการไทยในจังหวัดระยอง ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มาจากหลายภาคส่วน ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 และหลังจากการอบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันคิด และนำเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ผู้ว่าราชการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยองโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

จังหวัดระยองดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาจังหวัด หวังเป็นส่วนประสานพลังคนต่างวัย เพิ่มความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

- Advertisment -

LATEST

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกับ สทร. และร่วมพิธีเปิดโครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1”

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวิ่งและเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “MTP PORT RUN FOR HEALTH #1” จัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตามข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class  มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ...